Јавна презентација

Во рамките на проектот "Физибилити студија за одведување на отпадните води во општините Кичево, Зајас, Осломеј, Пласница, Вранештица и Другово", Центарот за развој на Југозападен плански регион заедно со претставниците на Градежен факултет и општините вклучени во проектот организираат јавна презентација на Студијата.

Јавната презентација ќе се одржи на 10.12.2010 (петок) во салата на седници на Совет на Oпштина Кичево (во просториите на поранешно Министерство за транспорт и врски) со почеток во 13 часот.

 

javnaprezentacija

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион