PBG Проекти

Работен состанок со ангажираните консултатнти од ГИЗ РЕД Програмата со цел да се помогне во изработката на проектните апликации за 5-те селектирани проекти со кои ќе се аплицира за грант во висина од 50.000 евра. Непорваратните средства се обезбедени од страна на ГИЗ РЕД и Швајцарската агенција за развој и соработка. Во следниов период проектни апликации ќе се развиваат за следниве проекти:

-          Изградба на мост на река Сатеска кај селото Корошишта;

-          Изградба на колекторски систем од потегот Градиште до Св Наум;

-          Изградба на пречиситиелна Станица во селеот Трпејца;

-          Изградба на пречистителна станица во Центар Жупа;

-          Изработка на Кост-бенефит анализа за колекторски систем во Кичево.

 

giz-pbg-1.jpg giz-pbg-2
giz-pbg-3 giz-pbg-4

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион