Брендирање на сирењето 2

На ден 04.10.2013 год во Центар Жупа се одржа втората работилница од проектот "Брендирање на типични млечни производи од Дебарскиот микро регион". Во тек на работилницата сточарите стигна да припремаат SWOT анализа за сирењето. Присутните идентификуваа јаките страни, слабите страни, можностите и заканите за сирењето. Една од целите што го има овој проект е да се зголеми квалитетот и квантитетот на сирењето, но за да се постигне ова, сточарите треба да го унифицират рецептурата за производството на сирењето и после може да се продолжи со процесот на сертифицирање на сирењето.

Една од главните закани кој го блокира и развојот на сточарството во овој регион се пасиштата кои од страна на Министерство за земјоделсво, шумарство и водоснабдување им се доделува во многу краток рок. Овој проблем дирекно е поврзан со намалување на инвестициите во усовршување на технологијата во производството на млечните производи. Следниот состанок е закажан на 18.10.2013 во Дебар.

brandimi 2 brandimi 3
brandimi 4 brandimi 5

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион