Стратегиска оцена

Почитувани,

Врз основа на член 65 (6) од Законот за животна средина (сл.весник на РМ бр.53/05,81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 и 51/11) Центарот за развој на Југозападниот плански регион отпочна постапка за спроведување на Стратегиска оцена по Стратешкиот плански документ "Програмата за развој на Југозападниот плански регион 2015-2019" година.

 

За таа цел ги изготвивме следните документи:

 

- Одлука за спроведување на Стратегиска оценка

- Податоци за органот кој го изработува планскиот документ

- Цели на Југозападниот плански регион

- Мапа на Југозападниот плански регион

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион