ЈАВЕН УВИД

Јавен Увид по Нацрт Извештајот за стратегиската оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Југозападниот регион

 

Јавен увид

Нацрт Стратегиска оцена на животна средина за нацрт Регионален план за управување со отпад за Југозападен регион

Техничко резиме (албански јазик)

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион