Тим

 

Организација на Центарот за развој на Југозападен плански регион

tim

 

 

Miki_InfoRegio

м-р Мирјана Лозаноска - Раководител на Центарот
Магистер за локален и регионален развој
mirjana.lozanoska@southwestregion.mk

 • Го претставува, застапува и управува со имотот на Центарот.
 • Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на вработените во администрацијата на Центарот.
 • Ја организира, насочува и координира работата на Центарот за развој.
 • Предлага на Советот за развој на југозападниот плански регион, програми, проекти, извештаи и останати документи кои се изготвуваат од страна на Центарот.
 • Организира и остварува соработка со други национални, регионални и меѓународни организации и институции.
 • Се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во Центарот за развој.
 • Остварува редовни контакти и координација на работата со другите раководители на Центри за развој од останатите плански региони, размен увајќи со нив информации и искуства.
 • Врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се појавуваат во раб отата на Центарот за развој.
 • Иницира нови идеи за работи од области што ги покрива Центарот за развој.

 

 

Бесијана Елмази - Администратор
Дипломиран правник
b.elmazi@southwestregion.mk

 

 • Следење и примена на законите и општите прописи од областа на рамномерниот регионален развој, локалната самоуправа, управувањето со човечките ресурси, информативно-документациони работи, канцелариско и архивско работење.
 • Креирање на база на податоци за потребите на Центарот.
 • Оперативно средување на материјали за седници на Советот за развој на Југозападниот плански регион.
 • Собирање и средување на документи и податоци, архивирање на предмети и средување и обработка на архивските материјали, сре дување на други документациони работи.
 • Под готвува и ги усогласува програмите за посета во земјата од странски делегации и официјални гости на Центарот.

 

Valon

Валон Каба - Регионален координатор
Дипломиран економист - Бизнис администрација/финансии
valon.kaba@southwestregion.mk

 • Ги следи, проучува и применува законите и другите п рописи од областа на рамномерниот регионален развој, локалната самоуправа, урбанизмот, градежништвото, заштита на животната средина, инфраструктурата и сите други прописи што се поврзани со оваа проблематика.
 • Врши подготовка на Предлог-Проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби.
 • Врши прием и обработка на проекти и барања од страна на Единиците на локалната самоуправа кои влегуваат во состав на Југозападниот плански регион и предлага решенија за нивна реализација.
 • Учествува во подготовките и изработката на Годишните Извештаи и Програми за работа на Центар от.

 

Saveski

Стојан Савески - Регионален координатор
Дипломиран новинар политолог
stojansaveski@t-home.mk

 • Ги следи, проучува и применува законите и другите прописи од областа на рамномерниот регионален развој, локалната самоуправа, заштита на животната средина, руралниот развој, образованието, културата, социјалните потреби на населението и сите други прописи што се поврзани со оваа проблематика.
 • Врши подготовка на Предлог-Проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби.
 • Вр ши прием и обработка на проекти и барања од страна на Единиците на локалната самоуправа кои влегуваат во состав на Југозападниот плански регион и предлага решенија за нивна реализација.
 • Учествува во подготовките и изработката на Годишните Извештаи и Програми за работа на Центарот.

 

Arberesa

Арбереша Влаши - Регионален координатор
Дипломиран економист - бизнис администрација
a.vlashi@southwestregion.mk

 • Ги следи, проучува и применува законите и другите прописи од областа на рамномерниот регионален развој, локалната самоуправа, земјоделието, руралниот развој, заштита на животната средина, социјалните потреби на населението и сите други прописи што се поврзани со оваа проблематика.
 • Врши подготовка на Предлог-Проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби.
 • Врши прием и обработка на проекти и барања од страна на Единиците на локалната самоуправа кои влегуваат во состав на Југозападниот плански регион и предлага решенија за нивна реализација.
 • Учествува во подготовките и изработката на Годишните Извештаи и Програми за работа на Центарот.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион