Економски развој

МОДЕРНА РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА БАЗИРАНА ВРЗ ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЈА И ЗНАЕЊЕ

 

Приоритет 1.1 - Зголемување на конкурентноста на регионалната економија


Мерка 1.1.1 - Поврзување на научно-образовните и истражувачки институции во Регионот со бизнисот

Мерка 1.1.2 - Зголемување на капацитетите за иновација на претпријатијата од Регионот

Мерка 1.1.3 - Зголемување на капацитетите на заинтересираните страни за пристап до соодветните фондови на ниво на државата и ЕУ

Мерка 1.1.4 - Посебни погодности за инвеститори кои вложуваат во висока технологија, роботика и ИКТ

Мерка 1.1.5 - Брендирање на Регионот и неговите носечки производи

 

Приоритет 1.2 - Привлекување инвестиции во Регионот

Мерка 1.2.1 - Мапирање на потенцијалите на Регионот за инвестирање

Мерка 1.2.2 - Промоција на економските потенцијали на Регионот

 

Приоритет 1.3 - Јакнење на секторот на малите и средни претпријатија во Регионот

Мерка 1.3.1 - Јакнење на менаџерските капацитети на постојните и потенцијалните претприемачи од малиот бизнис

Мерка 1.3.2 - Поддршка на старт-ап биѕниси

Мерка 1.3.3 -Искористеност на програми за финансирање на МСП секторот

Мерка 1.3.4 - Олеснување на работењето на традиционалните занаетчии

Мерка 1.3.5 - Поддршка за здружен настан на фирмите

 

Приоритет 1.4 - Одржливост на земјоделството и руралниот развој

Мерка 1.4.1 - Подобрување на квалитетот и понудата на земјоделските производи

Мерка 1.4.2 - Создавање услови за рурален развој

 

Приоритет 1.5 - Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот

Мерка 1.5.1 - Изградба, реконструкција и модернизација на собраќајната мрежа

Мерка 1.5.2 - Примена на информатичко - комуникациски технологии

 

 

 

 


© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион