Туризам и култура

РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ПОВРЗАН СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

Приоритет 3.1 - Пазвој на инфраструктурата и подобрување на уреденоста на природните и културните атракции во функција на туризмот

Мерка 3.1.1 - Изготвување на урбанистичко-планска документација

Мерка 3.1.2 - Изработка на планинарски патеки и нивно вмрежување со останатите региони

Мерка 3.1.3 - Обезбедување на инфраструктура до атракциите и нивно опремување

Мерка 3.1.4 - Обезбедување информации, сигнализација и визуализација на туристичките атракции

Мерка 3.1.5 - Ревитализација на стари куќи и изградба на објекти во рурални средини за сместувачки капацитети, угостителски објекти и стопански објекти поврзани со етнографско наследство

Мерка 3.1.6 - Изградба и ревитализација на планинарски домови во Регионот

 

Приоритет 3.2 - Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот со цел порамномерна дистрибуција на туристичкиот промет во рамките на Регионот

Мерка 3.2.1 - Креирање на систем на туристичко организирање во Регионот

Мерка 3.2.2 - Организирање на систем на обуки за подигање на компетенциите на вклучените субјекти во туризмот

Мерка 3.2.3 -Подобрување на работата на кластерите и другите видови на здружување

Мерка 3.2.4 - Воведување систем за евиденција на туристи

Мерка 3.2.5 - Создавање клима за јавно - приватно партнерство

Мерка 3.2.6 - Развивање систем за менаџирање на клучните туристички дестинации и атракции

 

Приоритет 3.3 - Креирање на регионална туристичка понуда, со цел разбивање на сезонскиот карактер на туризмот и рамномерно користење на капацитетите во текот на целата година

Мерка 3.3.1 - Ажурирање на туристичките мапи

Мерка 3.3.2 - Брендирање на Регионот за туризам

Мерка 3.3.3 - Формирање на заеднички туристички програми/производи од руралниот, планинскиот, бањскиот и спелеолошкиот туризам со културниот туризам и поддршка на туристичките агенции за промовирање на Регионот

Мерка 3.3.4 - Развој на гастрономска понуда и нејзина промоција како и дел од културата во Регионот

Мерка 3.3.5 - Развој на производи од културниот туризам во руралните средини

Мерка 3.3.6 - Зголемување на конкурентноста на Регионот

Мерка 3.3.7 - Промоција на туристичките вредности од вонсезонски карактер


© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион