Животна средина

ЗАЧУВУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Приоритет 4.1 - Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура

Мерка 4.1.1 - Реконструкција на постојните и изградба на нови системи за водоснабдување

Мерка 4.1.2 - Воведување на интегриран систем за управување со цврстиот отпад

Мерка 4.1.3 - Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици

 

Приоритет 4.2 - Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата

Мерка 4.2.1 - Заштита на биодиверзитетот

Мерка 4.2.2 -  Квалитет на воздух

Мерка 4.2.3 - Заштита на водата и почвата


© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион