Skip to content

Проект: Подготовка на техничка докумнетација за локални и регионални патишта (2019)

Состојба на проект

Реализирани проекти

Датум на отпочнување

јуни 13, 2019

Датум на реализација

ТИП НА ФИНАНСИРАЊЕ

Национални фондови

БУЏЕТ (ДЕНАРИ)

3956753

Во рамки на овој проект се реализирани следниве технички документациi за патната инфраструктура во ЈЗПР:

  1. Основен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирна подлога за реконстркуција на линиски објекти – локална улица „Шопев мост – здравствен дом„ – Општина Вевчани
  2. Проект за инфраструктура, ревизија, основен проект,геодетски елаборат за ажурирана подлога, геодетски елаборат за нумерички податоци и елаборат за животна средина за изградба на линиски инфраструктурен објек – локални улици во с. Баниште, Општина Дебар;
  3. Основен проет, ревизија, геодетски елаборат за ажурирање подлога и геодетски елаборат за нумерички податоци за изградба на линиски објекти – улица новопланирана 1 и улица новопланирана 2 во блок 3, локалитет „А„ по ДУП во Општина Дебар;
  4. Осовен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирана подлога за реконструкција на линсиски објекти- улица 1 и 2 во с. Волино, Општина Дебрца;
  5. Проект за инфраструктура, ревизија на проект за инфраструктура, основен проект, ревизија на основен проект, геодетси елаборат за ажурирана подлога, геодтески елаборат за нумерички податоци и елаборат за животна средина за изграба на линиски инфраструктурен објект-локален пат од крстосница за с. Рамне до Црква Св. Атанасија, Општина Охрид;
  6. Основен проект ревизија на основен проект, геодетски елаборат за ажурирана подлога и геодетски елаборат на умерички податоци за изградба на собирна улица „Туристичка„ дел 1, од кростосница со ул.„ЈНА„ во наслеба „езерски лозја„ во границите на ДУМ, Општина Струга;
  7. Проект за инфраструктура, ревизија на проект за инфраструктура, основен проект, ревизија на основен проект, геодетски елаборат за ажурирана подлога, геодетски елаборат за нумерички податоци и елаборат за животна средина за улица 2 за изградба на собирна улица

 

Завршен Извештај од проектот

Галерија

Парнерски општини: Струга, Охрид, Вевчани, Дебрца, Дебар, Македонски Брод
Документација 

Споделeте го овој проект

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram