Изведба на ЕЕ објекти и искористување на ОИЕ во јавните објекти (2020)

Цели на проектот Општа цел: Проектот ќе придонесе во заштитата на животната средина и во подобрување на условите за одржлив развој во општините од Југозападниот регион. Специфични цели: -Намалување на
Прочитајте повеќе

Финален извештај- Проект: Подготовка на техничка докумнетација за локални и регионални патишта (2019)

Во рамки на овој проект се реализирани следниве технички документациi за патната инфраструктура во ЈЗПР: Основен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирна подлога за реконстркуција на линиски објекти –
Прочитајте повеќе

Финален извештај- Проект: Подготовка на техничка документација за патна инфраструктура во ЈЗПР (2018)

Во рамки на овој проект се реализирани следниве основни проекти за реконструкција на патната инфраструктура и атмосферските води во ЈЗПР: Основен проект за реконструкцијна на локален пат од с. Требеништа
Прочитајте повеќе

Финален извештај- Проект: Изведба на ЕЕ објекти (2019)

Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“– Струга – замена на стара дотраена столарија (прозорци иврати)- 2 врати и 35 прозорци; прозорски солбанци и
Прочитајте повеќе

Финален извештај- Проект: Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР (2018)

Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми Март – Пепрутка“ – поставување на нови ПВЦ прозори и врати – 145 парчиња, изолација на тавани
Прочитајте повеќе

Финален извештај- Проект: Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР (2019)

1. Координирање и менаџирање на проектот (за Општина Центар Жупа, М.Брод, Вевчани и Охрид) 2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите 3. Спроведени две тендерски постапки
Прочитајте повеќе

Финален извештај- Проект: Изведба и реконструкција на патна инфраструктура (2018)

Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми Март – Пепрутка“  – поставување на нови ПВЦ прозори и врати – 145 парчиња, изолација на тавани
Прочитајте повеќе

Набавка и поставување на јавни тоалети во ЈЗПР

Цели на проектот Подобрување на условите за престој на туристите преку поставување модерна санитарна опрема во туристичките центри во ЈЗПР Резултати од проектот – Набавка на 4 јавни тоалети; –
Прочитајте повеќе

Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР- 2017

Цели на проектот Намалувањето на потрошувачката на електрична и топлинска енергија преку замена на прозори, изолација на кров и поставување на надворешна термо фасада е основната цел на проектот реализиран
Прочитајте повеќе