Подобрена енергетска ефикасност во ЈЗПР и искористување на ОИЕ (2022/2023)

Цели на проектот Општа цел Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност на постоечки јавни општински објекти од регионално значење и намалување на годишните трошоци за
Прочитајте повеќе

Развој на руралниот туризам и другите комплементарни дејности во ЈЗПР (2022/2023)

Цели на проектот Општа цел: Основната проектна цел е поддршка на регионалниот економски развој преку подобрување на туристичката економска дејност и другите сектори на локалната/регионалната економија преку изведба на клучни
Прочитајте повеќе

Јакнење на капацитетите на ЈКП преку набавка на опрема (2022/2023)

Цели на проектот Општа цел: Основна цел на проектот е подобрување на капацитетите на јавните комунални претпријатија во Југозападниот плански регион преку набавка на опрема.  Спроведувањето  на проектните компоненти ќе
Прочитајте повеќе

Подобрена енергетска ефикасност во јавните објекти и намалување на загадувањето на животната средина во ЈЗПР (2021/2022)

Цели на проектот Општа цел: Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност на постоечки јавни општински објекти од регионално значење и намалување на годишните трошоци за
Прочитајте повеќе

Поддршка на регионалниот економски развој преку туризмот, културата и другите економски дејности (2021/2022)

Цели на проектот Општа цел: Основната проектна цел е поддршка на регионалниот економски развој преку подобрување на туристичката економска дејност, културата во Југозападниот плански регион и другите сектори на локалната/регионалната
Прочитајте повеќе

Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти (2020)

Во рамки на проектот „ Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти„ се изработија 11 Извештаји за енергетска контрола и 12 технички проекти со енергетски
Прочитајте повеќе

Изведба на ЕЕ објекти и искористување на ОИЕ во јавните објекти (2020)

Цели на проектот Општа цел: Проектот ќе придонесе во заштитата на животната средина и во подобрување на условите за одржлив развој во општините од Југозападниот регион. Специфични цели: -Намалување на
Прочитајте повеќе

Проект: Подготовка на техничка докумнетација за локални и регионални патишта (2019)

Во рамки на овој проект се реализирани следниве технички документациi за патната инфраструктура во ЈЗПР: Основен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирна подлога за реконстркуција на линиски објекти –
Прочитајте повеќе

Проект: Изведба на ЕЕ објекти (2019)

Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“– Струга – замена на стара дотраена столарија (прозорци иврати)- 2 врати и 35 прозорци; прозорски солбанци и
Прочитајте повеќе