Skip to content

Ndërtimi i kanalit Pesjak në Makedonski Brod

DATA

April 5, 2022

Kategoritë

Makedonski Brod, 1 prill 2022     Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëdnimor, në bashkëpunim me Komunën e Makedonski Brodit, fillon me aktivitete për ndërtimin e kanalit Pesjak në Komunën e Makedonski Brodit. Ndërtimi përfshin më shumë komponenta, kanal me armaturë dhe beton, montimi i gypave të kanalizimit, lidhja e gypave të kanalizimit me shahtet aktuale, ndërtimi dhe montimi i shaktave të reja me kapakë metali, kyçja e shtëpive në kanalizimin e ri. Aktivitetet kryhen në kuadër të projektit “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimi i ndotjes së ambientit jetësor në RPJP”, që e realizon Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

 

– Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, gjatë këtij viti, realizon dy projekte më të mëdha – njëri me qëllim të rritjes së efikasitetit energjetik në katër objekte publike në komunat e Ohrit, Debërcës, Kërçovës dhe Dibrës, ndërsa në Pllasnicë dhe Makedonski Brod realizohen aktivitete për rritjen e kualitetit të ambientit jetësor përmes sigurimit të shportave për selektim të mbeturinave, përkatësisht rregullim e rrjetit të kanalizimit. Për këtë qëllim janë siguruar rreth 20 milionë denarë, të siguruara përmes Programit për zhvillim të barabartë rajonal të Byrosë për zhvillim rajonal nga buxheti qendror.

 

Projektin e realizon Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në bashkëpunim me Komunën e Makedonski Brodit, ndërsa mjetet janë siguruar nga Programet për zhvillim të barabartë rajonal të Ministrisë për vetëqeverisje lokale, përkatësisht Byrosë për zhvillim rajonal.

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy