Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit Jugperëndimor kryen veprimtari profesionale që janë të një rëndësie të veçantë për rajonin. Sipas Ligjit për Zhvillim të Balancuar Rajonal, selia është në komunën me numrin më të madh të banorëve, dhe në këtë rast është Struga.

Detyra kryesore e këtij organi ekspert është të përgatisë Programin për zhvillimin e rajonit, në bashkëpunim me publikun profesional dhe shkencor, si dhe planet e veprimit për realizimin e tij. Aktivitetet kryesore zhvillohen përmes përgatitjes dhe zbatimit të projekteve. Për më tepër, Qendra për Zhvillim është e përkushtuar fuqimisht në forcimin e bashkëpunimit ndër-komunal dhe promovon mundësitë e zhvillimit të rajonit. Especiallyshtë veçanërisht e rëndësishme të theksohet mundësia e bashkëpunimit me autoritetet rajonale nga vendet e tjera, sepse një nga angazhimet themelore të BE-së është forcimi i zhvillimit rajonal. Bashkëpunon me komunat në rajon dhe ndihmon në ofrimin e ndihmës profesionale dhe teknike në përgatitjen e programeve të tyre të zhvillimit, si dhe shoqatave të qytetarëve në përgatitjen e projekteve në fushën e zhvillimit rajonal.

Puna e Qendrës është e lidhur ngushtë me Këshillin për Zhvillimin Rajonal të Rajonit të Planifikimit Jugperëndimor, për nevojat e të cilit kryen punë profesionale dhe administrative.

Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit Jugperëndimor është themeluar nga 13 komuna nga ky rajon planifikues me vendime të Këshillave, të miratuara gjatë vitit 2008. Nga 1 korriku 2009, ekipi i Qendrës fillon me punën operacionale. Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit Jugperëndimor ka pesë punonjës: një menaxher, tre koordinatorë të projektit dhe një administrator.

Në përputhje me Ligjin për Zhvillimin e Balancuar Rajonal, Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planifikues kryen këto aktivitete:

 • përgatit draft programin për zhvillimin e rajonit të planifikimit,
  përgatit një projekt-plan veprimi për zbatimin e Programit për zhvillimin e rajonit të planifikimit,
  përgatit projekt propozime për zhvillimin e rajonit të planifikimit dhe zonave me nevoja specifike për zhvillim,
  koordinon aktivitetet në lidhje me zbatimin e Programit për zhvillimin e rajonit planifikues dhe realizon projektet për zhvillimin e rajonit planifikues,
  siguron informacion për palët e interesuara mbi rrjedhën e zbatimit të Programit për zhvillimin e rajonit të planifikimit dhe çështje të tjera që lidhen me zhvillimin rajonal,
  siguron ndihmë profesionale dhe teknike për njësitë e vetëqeverisjes lokale në përgatitjen e programeve të tyre të zhvillimit,
  ofron shërbime profesionale për shoqatat e qytetarëve dhe palët e tjera të interesit për përgatitjen e projekteve në fushën e zhvillimit rajonal,
  inkurajon bashkëpunimin ndër-komunal në kuadrin e zhvillimit të planifikuar,
  zbaton projekte për të inkurajuar zhvillimin e rajonit të planifikimit, të financuar nga fondet e Bashkimit Evropian dhe burime të tjera ndërkombëtare,
  promovon mundësitë e zhvillimit të rajonit të planifikimit dhe
  kryen punë profesionale dhe administrative-teknike për nevojat e këshillit për zhvillimin e rajonit planifikues.

Tim

IMG-acfda0d09baa1426735d3ee50658e479-V

Valon Kaba

u.d. Drejtor i Qendrës

Ekonomist i diplomuar - Administrim biznesi/ Financa

web

Besijana Merko

Administratori

E diplomuar për drejtësi

arberesa

Arbëresha Vlashi

Koordinator rajonal

Ekonomiste e diplomuar - administratë biznesi

Këshilli i rajonit planor

Këshilli për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit Jugperëndimor është një organ për harmonizimin dhe zbatimin e politikës së zhvillimit, dhe përbëhet nga kryetarët e njësive të NJVL-ve nga rajoni. Ky organ organizon dhe koordinon aktivitetet për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të dokumenteve të planifikimit për zhvillimin rajonal, siç janë: Programi i Zhvillimit, Planet e Veprimit, listat vjetore të projekteve prioritare, etj. Këshilli është i përkushtuar për forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitar, si dhe për koordinimin e subjekteve kryesore brenda komunave, të cilat punojnë në zhvillimin rajonal.

Anëtarët e Këshillit për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit Jugperëndimor janë: