Prioritetet ekonomike

EKONOMIA RAJONALE MODERNE BAZUAR N T TEKNOLOGJI DHE NJOHURI TN LART

Prioriteti 1.1 – Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale

 • Masa 1.1.1 – Lidhja e institucioneve shkencore-arsimore dhe kërkimore në Rajon me biznesin
 • Masa 1.1.2 – Rritja e kapaciteteve inovative të ndërmarrjeve nga rajoni
 • Masa 1.1.3 – Rritja e kapacitetit të palëve të interesuara për të hyrë në fondet e duhura në nivelin shtetëror dhe të BE-së
 • Masa 1.1.4 – Përfitime të veçanta për investitorët që investojnë në teknologji të lartë, robotikë dhe TIK
 • Masa 1.1.5 – Markimi i Rajonit dhe produkteve kryesore të tij

Prioriteti 1.2 – Tërheqja e investimeve në Rajon

 • Masa 1.2.1 – Hartësimi i potencialeve të Rajonit të Investimit
 • Masa 1.2.2 – Promovimi i potencialeve ekonomike të rajonit

Prioriteti 1.3 – Forcimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Rajon

 • Masa 1.3.1 – Forcimi i kapaciteteve menaxheriale të sipërmarrësve ekzistues dhe potencial të biznesit të vogël
 • Masa 1.3.2 – Mbështetje për bizneset fillestare
 • Masa 1.3.3 – Shfrytëzimi i programeve për financimin e sektorit të NVM-ve
 • Masa 1.3.4 – Lehtësoni punën e mjeshtrit tradicionalë
 • Masa 1.3.5 – Mbështetje për një ngjarje të përbashkët të kompanive

Prioriteti 1.4 – Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural

 • Masa 1.4.1 – Përmirësimi i cilësisë dhe furnizimit të produkteve bujqësore
 • Masa 1.4.2 – Krijimi i kushteve për zhvillimin rural

Prioriteti 1.5 – Zhvillimi i infrastrukturës së transportit dhe komunikimit dhe përmirësimi i hapësirës

 • Masa 1.5.1 – Ndërtimi, rindërtimi dhe modernizimi i rrjetit të trafikut
 • Masa 1.5.2 – Zbatimi i informacionit – teknologjive të komunikimit

Edukimi, kujdesi social dhe shëndetësor

ARSIMI I PERSHTATUR NE NEVOJAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK, MBROJTJES EFEKTIVE SOCIALE DHE T HE SHALNDETSIS FOR P THER ZGJIDHJEN DHE ZGJIDHJEN N THE ZGJIDHJE

Prioriteti 2.1 – Edukimi cilësor, i përshtatur për nevojat e biznesit, duke strukturuar CCO, sipas kërkesave të tregut të punës

 • Masa 2.1.1 – Promovimi i përparësive të arsimit të mesëm profesional / të lartë
 • Masa 2.1.2 – Krijimi i kushteve për hapjen e klasave për arsimin profesional dhe institucionet e arsimit të lartë në përputhje me nevojat e tregut të punës në të gjithë rajonin
 • Masa 2.1.3 – Promovimi i afaristëve të suksesshëm të cilët kanë mbaruar shkollat ​​e mesme profesionale dhe fakultetet

Prioriteti 2.2 – Parandalimi i largimit të stafit profesional nga aktivitetet terciare duke inkurajuar barazi më të madhe gjinore dhe mundësi për përfshirje në tregun e punës të qytetarëve nga kategoritë e ndjeshme

 • Masa 2.2.1 – Promovimi dhe mbështetja e iniciativave për krijimin e kushteve më të mira të punës dhe progresit në zonat e vogla dhe rurale
 • Masa 2.2.2 – Përfshirja e stafit lokal të arsimuar dhe ekspert në planifikimin dhe krijimin e perspektivave të zhvillimit në rajonin e tyre dhe mjedisin e tij
 • Masa 2.2.3 – Ndërgjegjësimi për barazinë gjinore dhe nevojën për përfshirje në tregun e punës të grave dhe përfaqësuesve të kategorive të cenueshme

Prioriteti 2.3 – Përmirësimi i mbulimit të familjeve me nevoja për programe sociale, mbulim më i madh i fëmijëve parashkollorë nga zonat rurale në kopshte, si dhe harmonizimi i programeve për mbrojtjen e të moshuarve

 • Masa 2.3.1 – Rritja e mbulimit të familjeve dhe individëve që kanë nevojë për mbrojtje sociale
 • Masa 2.3.2 – Përmirësimi i mbulimit të fëmijëve parashkollorë në kopshte, veçanërisht në zonat rurale
 • Masa 2.3.3 – Përshtatja e programeve për mbrojtjen e të moshuarve dhe të sëmurëve në Rajon dhe zhvillimi i një rrjeti të kujdesit shëndetësor në përputhje me karakteristikat demografike të Rajonit

Turizmi dhe kultura

ZHVILLIMI I TURIZMIT LIDHUR ME TRASHITGIMIA NATYRORE DHE KULTURORE

Prioriteti 3.1 – Menaxhimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i rregullit të atraksioneve natyrore dhe kulturore për turizmin

 • Masa 3.1.1 – Përgatitja e dokumentacionit të planifikimit urban
 • Masa 3.1.2 – Zhvillimi i shtigjeve alpinistike dhe rrjetëzimi i tyre me rajone të tjera
 • Masa 3.1.3 – Sigurimi i infrastrukturës për atraksionet dhe pajisja e tyre
 • Masa 3.1.4 – Sigurimi i informacionit, sinjalizimi dhe vizualizimi i atraksioneve turistike
 • Masa 3.1.5 – Revitalizimi i shtëpive të vjetra dhe ndërtimi i ndërtesave në zonat rurale për objektet akomoduese, objektet hotelierike dhe ndërtesat tregtare në lidhje me trashëgiminë etnografike
 • Masa 3.1.6 – Ndërtimi dhe rivitalizimi i shtëpizave malore në Rajon

Prioriteti 3.2 – Forcimi i kapaciteteve për zhvillimin e turizmit në mënyrë që të kemi një shpërndarje më të barabartë të tregtisë turistike brenda rajonit

 • Masa 3.2.1 – Krijimi i një sistemi të organizimit turistik në Rajon
 • Masa 3.2.2 – Organizimi i një sistemi trajnimi për ngritjen e kompetencave të subjekteve të përfshira në turizëm
 • Masa 3.2.3 – Përmirësimi i funksionimit të grupeve dhe llojeve të tjerë të shoqatave
 • Masa 3.2.4 – Futja e një sistemi të regjistrimit të turistëve
 • Masa 3.2.5 – Krijimi i një klime për partneritetin publik-privat
 • Masa 3.2.6 – Zhvillimi i një sistemi për menaxhimin e destinacioneve dhe atraksioneve kryesore turistike

Prioriteti 3.3 – Krijimi i një oferte turistike rajonale, me qëllim thyerjen e karakterit sezonal të turizmit dhe përdorimit të barabartë të pajisjeve gjatë gjithë vitit

 • Masa 3.3.1 – Azhurnimi i hartave turistike
 • Masa 3.3.2 – Marka e Rajonit të Turizmit
 • Masa 3.3.3 – Vendosja e programeve / produkteve të përbashkëta të turizmit nga turizmi rural, malor, llixhave dhe speleologjisë me turizmin kulturor dhe mbështetjen e agjencive të udhëtimit për promovimin e rajonit
 • Masa 3.3.4 – Zhvillimi i ofertës gastronomike dhe promovimi i saj, si dhe një pjesë e kulturës në Rajon
 • Masa 3.3.5 – Zhvillimi i produkteve nga turizmi kulturor në zonat rurale
 • Masa 3.3.6 – Rritja e konkurrencës së Rajonit
 • Masa 3.3.7 – Promovimi i vlerave turistike me karakter jashtë sezonit

Mjedisi

MIRTMBAJTJA E CILALSIS S MJEDISIT

Prioriteti 4.1 – Ndërtimi, rindërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale

 • Masa 4.1.1 – Rindërtimi i sistemeve ekzistuese dhe ndërtimi i sistemeve të reja të furnizimit me ujë
 • Masa 4.1.2 – Futja e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta
 • Masa 4.1.3 – Sistemet e kullimit dhe impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura komunale

Prioriteti 4.2 – Të promovojë mbrojtjen e biodiversitetit, ajrit, ujit dhe tokës

 • Masa 4.2.1 – Mbrojtja e biodiversitetit
 • Masa 4.2.2 – Cilësia e ajrit
 • Masa 4.2.3 – Mbrojtja e ujit dhe tokës