Ekonomia dhe NVM, bujqësia dhe zhvillimi rural

RPJP TA PËRMIRËSOJË EKONOMINË E VETË DHE PARITETIN GJINOR PËRMES SHFRYTËZIMIT TË PËRPARËSIVE KOMPARATIVE TË BURIMEVE NJERËZORE DHE MATERIALE, PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS, AKTIVITETI INVESTUES NË NVM ME TEKNOLOGJI TË REJA, NJOHURI DHE INOVACION, QASJE DERI TE FINANCAT DHE QËNDRUESHMËRI NË AMBIENTIN JETËSOR, BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL

Prioriteti 1.1 – Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale

 • Masa 1.1.1 – Nxitja e shpirtit sipërmarrës tek të rinjtë e posaçërisht tek gratë përmes trajnimeve dhe mbështetjes TIK dhe start-up bizneseve të reja 
 • Masa 1.1.2 – Krijimi i një rrjeti informativ për zhvillim të inovacioneve në rajon
 • Masa 1.1.3 – Nxitja e unioneve dhe formimi i klasterave
 • Masa 1.1.4 – Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme për NVM, dhe
 • Masa 1.1.5 – Brendimi i produkteve dhe shërbimeve që janë të njohura për rajonin

Prioriteti 1.2 – Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve

 • Masa 1.2.1 -Nxitja e iniciativave për ndryshime strukturore tek sektori i NVM në rajon
 • Masa 1.2.2 – Nxitja e specializimit të mençur për zhvillimin ekonomik të rajonit
 • Masa 1.2.3 – Ruajtja e zejeve tradicionale dhe zhvillimi i bizneseve në zona rurale
 • Masa 1.2.4 – Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit dhe jashtë, dhe
 • Masa 1.2.5 – Nxitja e sipërmarrjes tek gratë

Prioriteti 1.3 – Rritja e investimeve në rajon

 • Masa 1.3.1 -Mapimi i potencialeve investuese në rajon
 • Masa 1.3.2 – Nxitja e takimeve tek bashkësia e biznesit me investitorët potencial
 • Masa 1.3.3 – Organizimi i manifestimeve për promovimin e biznes sektorin

Prioriteti 1.4 – Përmirësimi  i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës 

 • Masa 1.4.1 -Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon
 • Masa 1.4.2 – Nxitja dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK në rajon
 • Masa 1.4.3 – Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon
 • Masa 1.4.4 – Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë

Prioriteti 1.5 – Bujqësia dhe zhvillimi rural

 • Masa 1.5.1 -Krijimi i një sektori modern dhe produktiv bujqësor në rajon
 • Masa 1.5.2 – Tejkalimi i problemeve aktuale në sektorin bujqësor, me qëllim për ta modernizuar
 • Masa 1.5.3 – Nxitje dhe zhvillim i ushqimit organik
 • Masa 1.5.4 – Promovim të produkteve të njohura bujqësore dhe blegtorale nga rajoni dhe brendimi i tyre
 • Masa 1.5.5 – Masa për tejkalimin e pasojave që vijnë nga ndryshimet klimaterike në sektorin e bujqësisë
 • Masa 1.5.6 – Masa stimulese për rritjen e plantacioneve bujqësore autokone dhe kultivimi i llojeve të bimëve autokone

Arsimi dhe zhvillimi social

ARSIM KONKURRUES SIPAS NEVOJAVE TË BASHKËSIVE LOKALE, BASHKËSISË SË BIZNESIT DHE TREGUT TË PUNËS, AVANCIMI I BARAZISË GJINORE DHE PËRMIRËSIMI I QASJES DERI TE ARSMIMI DHE SHËRBIMET SOCIALE TË QYTETARËVE, NË DREJTIM TË ZVOGËLIMIT TË IKJES SË TË RINJVE DHE DE POPULLIMIT, ME PUNËSIM PRODUKTIVE DHE PËRKUJDESJE SOCIALE PËR FËMIJËT, PERSONAVE TË PAMUNDSHËM DHE TË VARUR SOCIAL DHE KATEGORIVE TË RREZIKUARA 

Prioriteti 2.1 – Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut të punës

 • Masa 2.1.1 – Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të punës

 • Masa 2.1.2 – Vendosja e pajisjeve laboratorike dhe kabineteve përkatëse bashkëkohore  tek shkollat e mesme

 • Masa 2.1.3 – Nxitja e inovacionit në arsimin e mesëm

 • Masa 2.1.4 – Rritja e kapacitetit të stafit mësimdhënës në shkollat e mesme dhe përfshirja në programet arsimore të BE-së, dhe

 • Masa 2.1.5 – Krijimi i orientacionit të karrierës në shkollat e mesme duke eliminuar stereotipet gjinor

 

Prioriteti 2.2 – Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit

 • Masa 2.2.1 Inkurajimi i orëve arsimore praktike të detyrueshme në shkollat ​​e mesme

 • Masa 2.2.2 Vizita në panairet e teknikës dhe teknologjisë të destinuara për shkollat e mesme profesionale

 • Masa 2.2.3 Krijimi i bazave të profileve të nevojshëm nga arsimi i mesëm në APRMV dhe ndërmjetësimi i tyre në procesin e ofertës dhe kërkesës

 • Masa 2.2.4 Rikualifikim, mësim gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e sektorit të biznesit, dhe

 • Masa 2.2.5 Programi i mentorimit dhe praktikës sidomos për vajzat në STEM (inxhinieri, teknologji, industri) dhe për djemtë në arsim, mbrojtje sociale dhe përkujdes social.

   

Prioriteti 2.3 – Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni

 • Masa 2.3.1 Krijimi i mundësive të punësimit për të rinjtë e arsimuar përmes masave stimuluese shtetërore që do të zbatohen nga komunat

 • Masa 2.3.2 Krijimi i masave stimuluese për punësimin e të rinjve në zonat rurale

 • Masa 2.3.3 Masat stimuluese për punësimin dhe zgjidhjen e kushteve sociale për personat e kthyer

 

Prioriteti 2.4 – Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës 

 • Masa 2.4.1 Masa stimuluese për punësimin e femrave
 • Masa 2.4.2 Krijimi i kushteve për qasje deri tek vendet e punës për kategoritë e rrezikuara sociale
 • Masa 2.4.3 Përfshirje sociale si sfidë për integrimet në BE
 • Masa 2.4.4 Përkrahja e parimit të solidaritetit për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri

 

Prioriteti 2.5 – Qasje e barabartë tek shërbimet për të gjithë qytetarët në rajonit 

 • Masa 2.5.1 Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve
 • Masa 2.5.2 Përmirësimi i kujdesit shëndetësor primarë  në zonat rurale të rajonit
 • Masa 2.5.3 Përfshirja sociale e të moshuarve dhe personave të pamundshëm
 • Masa 2.5.4 Përfshirja sociale për kategoritë e  qytetarëve të izoluara nga shoqëria duke hapur qendra të përkujdesit ditor
 • Masa 2.5.5 Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe
 • Masa 2.5.6 Rritja e numrit të  akomodimit të nxënësve dhe studentëve në objektet e  organizuara – konvikte

Turizmi, zhvillimi kulturor dhe mbrojtja e ambientit jetësor

TURIZMI, TRASHËGIMIA KULTURORE DHE NATYRORE, AMBIENTI JETËSOR I MBROJTUR DHE SHFRYTËZIMI I BURIMEVE TË RIPËRTËRISHME TË ENERGJISË TË AVANCUARA JANË FAKTORË PËR ZHVILLIM TË QENDRUESHËM TË VEÇANTË NË RPJP

Prioriteti 3.1 – Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i  lokaliteteve turistike

 • Masa 3.1.1 -Përgatitja e dokumentacionit urbanistik për rregullimin e lokaliteteve turistike në rajon
 • Masa 3.1.2 – Mapimi i rariteteve natyrore dhe kulturore në rajon
 • Masa 3.1.3 – Infrastruktura rrugore në vendet turistike të përshtatura për personat me nevoja të veçanta
 • Masa 3.1.4 – Sigurimi i informacionit, sinjalizimit dhe vizualizimit të atraksioneve turistike
 • Masa 3.1.5 – Rivitalizimi i lokaliteteve të rëndësishme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore.

Prioriteti 3.2 – Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon

 • Masa 3.2.1 – Krijimi i paketave turistike rajonale
 • Masa 3.2.2 – Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit
 • Masa 3.2.3 – Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve akomoduese në brendësi të rajonit
 • Masa 3.2.4 – Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit

Prioriteti 3.3 – Nxitja dhe zhvillimi i formave alternative të aktiviteteve dhe shërbimeve turistike

 • Masa 3.3.1 – Zhvillimi i turizmit malor në rajon
 • Masa 3.3.2 – Avancimi i turizmit speleologjik në rajon
 • Masa 3.3.3 – Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon
 • Masa 3.3.4 – Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon
 • Masa 3.3.5 – Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit

Prioriteti 3.4 – Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike 

 • Masa 3.3.1 – Krijimi i planeve nga NJVL për menaxhim me destinacionet
 • Masa 3.3.2 – Trajnimi i kuadrit  për menaxhim me destinacionet turistike
 • Masa 3.3.3 – Tërheqja e fondeve për rregullimin e destinacioneve turistike lokale
 • Masa 3.3.4 – Strategji marketingu për promovimin e destinacioneve turistike lokale
 • Masa 3.3.5 – Krijimi i ofertave lokale për të vizituar destinacionet turistike

Prioriteti 3.5 – Mbrojtja e ambientit jetësor

 • Masa 3.3.1 – Krijimi i sistemit rajonal integrues për menaxhimin me mbeturinat
 • Masa 3.3.2 – Masa për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në rajon
 • Masa 3.3.3 – Mbrojtja e biodiversitetit në rajon
 • Masa 3.3.4 – Masa për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
 • Masa 3.3.5 – Masa për mbrojtjen ujërave nga ndotja
 • Masa 3.3.6 – Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja
 • Masa 3.3.7 – Marrja e masave për tejkalimin e problemeve që vijnë nga ndryshimet klimaterike
 • Masa 3.3.8 – Masa për menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga fatkeqësitë elementare

Prioriteti 3.6 – Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë

 • Masa 3.3.1 – Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë
 • Masa 3.3.2 – Zvogëlimi i shfrytëzimit të derivateve fosile si energji në industri dhe amvisëri
 • Masa 3.3.3 – Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike
 • Masa 3.3.4 – Masa stimuluese për energji efikase në amvisëri
 • Masa 3.3.5 – Mbështetje të iniciativave për prodhimin e energenteve alternative ekologjike