Skip to content

Furnizimi i pajisjeve për identifikimin e humbjes së ujit në rajonin planor Jugperëndimor

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Pajisjet e furnizuara – tre detektorë elektro akustik –  iu dhanë për përdorim të tre komunave të rajonit planor Jugperëndimor – Strugë, Kërçovë dhe Dibër. Me këta instrumentë identifikohen në kohë pengesat në rrjetën e ujësjellësit, dmth defektet zbulohen shpejtë dhe lehtë, me çka edhe sanimi do të jetë më i shpejtë. Më këtë zvogëlohet humbja e ujërave në rajon dhe qytetarët do të kenë më pak ndërprerje të ujit. Nga ana tjetër, ndërmarrjet publike komunale, do të jenë më efikase dhe do të kursejnë në kohë dhe në harxhime gjatë intervenimit të sistemeve për ujësjellës. 

Qëllimet hemelore të projektit:

a) Furnizimi i instrumenteve për identifikimin e humbjes së ujit

b) Ruajtja e kualitetit të ujit në komunat e rajonit

c) Parandalimi i humbjeve të ujit në rajon

d) Zgjidhja e shpejtë e problemeve me ujin dhe sanimi me efikasitet i defekteve

Partnerë në projekt:

Të gjithë 13-të komunat e rajonit planor Jugperëndimor (Strugë, Ohër, Kërçovë, Dibër, Makedonski Brod, Zajaz, Osllomej, Drugovë, Vraneshticë, Pllasnicë, Vevqan, Debërc dhe Qendër Zhupë).

Rezultatet

  • Dy takime pune me përfaqësues të NKP-ve nga Komunat
  • U krye trajnim mbi përdorimin e pajisjeve për 6 persona nga NKP-të
  • U shpërnda pajisje për matjen e humbjeve në rrjetin e ujësjellësit për tre komuna

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram