Skip to content

Mapimi i potencialeve për turizëm rural

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit Realizimi i aktiviteteve u zhvillua në dy faza: hulumtim nga zyra dhe hulumtim cilësor, të cilat u implementuan nga ana e ekspertëve të angazhuar, si rezultat i asaj që u krijuan baza të të dhënave të cilat mund të shërbejnë për zhvillimin e aktiviteteve projektuese me qëllim të rritjes së zhvillimit rural. Hulumtimi cilësor u krye me plotësimin e pyetsorëve evidentues dhe organizimi i ngjarjeve këshill dhënëse (në kornizat e fokus grupeve, tryeza rrumbullake/punëtori) për validitetin e rezultateve  nga hulumtimi i zyrës dhe evaluimi i potencialeve për zhvillimin e turizmit rural. Aktiviteti është pjesë e projektit “Zgjidhje inovative për qasje më të mirë deri te shërbimet në nivel lokal”, e financuar nga MVL dhe UNDP. 

Rezultatet

  • U analizuan 26 dokumente strategjike, ligje dhe studime
  • U organizuan 3 takime këshillë dhënëse me 65 përfaqësues nga palët e interesuara
  • U mbajtën 9 vizita këshilldhënëse në komuna
  • U plotësuan dhe u analizuan 100 pyetësorë evidentues
  • U krijua baza e të dhënave për potenciale për zhvillim të turizmit rural

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram