Skip to content

Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe ndërtimi i sistemit për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në Kërçovë

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Qendra për zhvillim të RPJP, viteve të fundit, përgatiti një Studim për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në mikro rajonin e Kërçovës me përkrahje financiare të Qeverisë së RM, përmes Programeve për ZHBR. Gjithashtu me përkrahje të GIZ RED dhe Agjencisë zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim është përgatitur analiza e shpenzimeve dhe fitimeve të sistemit për grumbullim dhe trajtim të ujërave të zeza. Të dy  dokumentet u përpunuan në pajtim me standardet e BE-së dhe të njëjtat janë përkthyer në gjuhën angleze.

Mbi bazë të këtyre dokumenteve që u prezantuan dhe u dërguan në Ministrinë e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, u aprovuan 10 milion euro nga Delegacioni i BE-së në Maqedoni, përmes Komponentës IPA 3 për zhvillim rajonal. Me fondet e lëshuara u përgatit dokumentacioni i nevojshëm plotësues teknik, me çka pati qasje në ndërtimin e sistemit.

Qendra për zhvillim të RPJP është pjesë e grupit punues për implemtimin dhe merr pjesë aktivisht në takimet e punës së ekipit të ekspertëve bashkë me përfaqësuesit nga komuna e Kërçovës dhe ndërmarrjet publike.

 

Rezultatet

  • U përgatit dokumentacioni i nevojshëm teknik në pajtim me standardet e BE-së
  • U përgatit dokumentacioni i prokurorimit dhe u krye procedurë për krijimin e sistemit
  • U realizuan detyrimet e marrura nga ana e komunës së Kërçovës (shpronësim të tokës)
  • U organizuan 5 takime pune në Kërçovë me përfaqësuesit nga ekipi ekspert MAJPH, komuna e Kërçovës
  • U nënshkrua Kontratë mes MAJPH dhe Komunës së Kërçovës

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram