Skip to content

Plane urbanistike për vendbanimet jo-rezidenciale dhe fshatrat për komunat urbane dhe rurale në Rajon

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Qëllimi kryesor i projektit është përgatitja e planeve urbanistike ppër vendbanimet jo rezidenciale dhe fshatrave në komunat e rajonit planor Jugperëndimor, si një bazë e mirë për zhvillim të infrastukturës, ekonomisë, mirëqënies shoqërore dhe kohezionit hapësinor në kornizat e një komune dhe në kornizat e rajonit. Partnerë të këtij projekt janë katër komunat e rajonit planor Jugperëndimor – Struga, Dibra, Debërca dhe Qendra e Zhupës. Me këtë projekt u përgatitën planet urbanistike për 35 fshatra me sipërfaqe totale prej 540 ha. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2014.

 

Rezultatet

  • Dokumentacion planor urbanistik për 21 fshatra në komunën e Strugës
  • Plane urbanistike për 3 fshatra në komunën e Dibrës
  • Plane urbanistike për 10 fshatra në komunën e Debërcës
  • Plane urbanistike për Qendrën Zhupë

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram