Skip to content

Plane urbanistike për vendet e banuara – fshatrat

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Partnerë

Komuna e Strugës, Debërcës dhe Qendër Zhupës

Qëllimet e projektit

Partnerë të projektit janë komuna e Strugës, Qendrës së Zhupës dhe Debërcës për të cilat përpunohen plane urbanistike për fshatra – në tetë vendbanime me sipërfaqe totale prej 491 hektar. Gjatë vitit 2016 janë përpunuar elaborate gjodezike dhe u azhoruan baza gjeodezike. Gjithashtu, në agjencinë e kadastrit të patundshmërive u krye vërtetimi i planeve për komunën e Debërcës, PUF Trebenishta, PUF Orovnik, PUF Gorenc, për komunën e Strugës, PUF Labunisht, PUF Kalisht dhe komuna e Qëndrës së Zhupës- PUF Balanc dhe PUF Zhitineni. Projekti u financua përmes Programit për përkrahje financiare të zhvillim rural për vitin 2015, përmes masës 322- Ripërtrim dhe zhvillim të fshatrave

Rezultatet

  • Përgatitja e planeve urbanistike për fshatrat; 
  • Zhvillimi i infrastrukturës komunale; 
  • Zhvilli ekonomik dhe mundësi për investime;
  • Zhvillim social.

Kohëzgjatja

12 muaj

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram