Skip to content

Raport përfundimtar – Projekt: Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë rrugore në RPJP (2018)

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Në kuadër të këtij projekti janë realizuar projektet themelore vijuese për rikonstruktim të infrastrukturës rrugore dhe ujërave atmosferik në RPJP:

 1. Projekt themelor për rikonstruktimin e rrugës lokale prej f.Trebenishtë deri në f.Misleshovë (dega 1 dhe 2);
 2. Projekt themelor për rikonstruktimin e rrugës lokale prej f.Mesheishtë deri tek manastiri Shën Ilia (dega 1 dhe 2);
 3. Projekt themelor për rikonstruktimin e rrugës lokale prej f.Mesheishtë deri në f.Volinë;
 4. Projekt themelor për rikonstruktimin e rrugës lokale në f.Zlesti;
 5. Projekt themelor për ndërtimin e rrugës lokale prej Kërçove (vendbanimi Biçin), f.Mamudovcë deri në f.Strelcë;
 6. Projekt themelor për rikonstruktimin dhe zgjërimin e rrugës lokale prej f.Strelcë deri në f.Shutovë.
 7. Projekt themelor për ndërtimin e rrugës “C2” prej te rruga “Turistike” deri te rruga “Partizanska”, Komuna e Strugës;
 8. Projekt themelor për rikonstruktimin e rrugës “7 Nëntori” në qytetin e Ohrit;
 9. Projekt hemelor për rikonstruktimin e rrugës “Abaz Emin” në qytetin e Ohrit;
 10. Projekt themelor për rikonstruktimin dhe ndërtimin e rrugëve: “Allolloj-Gogoj”, “Rusej-Burimet e Vevqanit”, “Murcej-Drenje”, “Çitanoj 3”, “Kostojqini 3”, “Çezhoj 1”, “Daskalloj 1”, Komuna e Vevqanit;
 11. Projekt themelor për ndërtimin e kanalizimit atmosferik në rrugën në pjesën e NJU 8 – Rruga C2 me gjatësi prej 422m, rruga servise Ce me gjatësi prej 810m në qytetin e Strugës;

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram