Rajoni Jugperëndimor i Planifikimit është një nga tetë brenda Republikës së Maqedonisë dhe përfshin 9 komuna: Vevçani, Dibra, Debrca, Ohri, Kërçova, Makedonski Brod, Plasnica, Struga dhe Centar Zupa.

Relievi i rajonit të planifikimit Jugperëndimor është malor dhe luginor. Mbizotërojnë malet e larta lartësia e të cilave tejkalon 2000 m. Më e madhja në rajon është lugina Ohër-Strugë e vendosur midis maleve Jablanica dhe Galicica, në një pjesë të mbushur me Liqenin e Ohrit. Rajoni karakterizohet nga përfaqësimi i jashtëzakonshëm i shpellave duke pasur parasysh përbërjen gëlqerore të maleve. Ka shumë liqene natyrore, artificiale dhe akullnajore dhe është një nga më të pyllëzuarit në Republikën e Maqedonisë.

Popullsia dhe karakteristikat demografike

Në territorin prej 3,340 km, në 286 vendbanime, jetojnë gjithsej 222,064 banorë, nga të cilët 50,15 përqind janë burra. Vlerësimi për vitin 2008 është se numri i banorëve në Republikën e Maqedonisë është 2,048,619, që do të thotë se në territorin e rajonit planifikues Jugperëndimor jetojnë 10,83 përqind e popullsisë së përgjithshme në vend. Sidoqoftë, për sa i përket shpërndarjes së popullsisë brenda rajonit Jugperëndimor, dallimi i madh ndër-komunal është karakteristik, si dhe ndryshimi sipas vendbanimeve. Në tre komuna në rajon – Strugë, Ohër dhe Kërçovë jetojnë 79,19 përqind e popullsisë së përgjithshme në rajon. Dendësia mesatare e popullsisë në vend është 81.3 banorë, dhe në rajonin e planifikimit Jugperëndimor është 66.4 për km.

Komuniteti i biznesit

Numri i përgjithshëm i subjekteve të regjistruara të biznesit në rajonin Jugperëndimor është 11,696 nga të cilat vetëm 6,484 janë aktive. PBB për frymë në rajon është 1,807 €. PBB në nivelin rajonal është 21,033 milion denarë. Pjesa më e madhe në krijimin e PBB-së në rajonin e planifikimit Jugperëndimor kanë industrinë dhe energjinë, tregtinë, hotelet dhe restorantet dhe trafikun, sektorin financiar, bujqësinë dhe peshkimin dhe aktivitete të tjera të shërbimit. Pjesa e rajonit të planifikimit Jugperëndimor në krijimin e PBB-së në nivelin shtetëror është 6.9%, dhe e rajonit të planifikimit të Shkupit deri në 48.5%.

Burime natyrore

Rajoni ka tokë bujqësore prej 103,373 ha, nga të cilat pak më pak se 50 për qind janë tokë e punueshme, dmth 50,667 ha. Pjesa tjetër i përket kullotave. Sipërfaqet e përgjithshme bujqësore në Maqedoni janë 1,077,235 ha, që do të thotë se në rajonin e planifikimit Jug-Perëndim ka vetëm 9.59% të tokës së punueshme totale në nivelin e vendit. Rajoni prodhon më shumë grurë, misër dhe patate, dhe pemishtet kanë rendimentin më të lartë të mollëve, kumbullave, dardhave dhe qershive.

Turizmi

Një degë e rëndësishme në rajon është turizmi duke pasur parasysh faktin se nga numri i përgjithshëm i dhomave në nivelin shtetëror – 26,503, madje 16,400 ose 61.87% janë në territorin e këtij rajoni. Shumica e tyre janë në dy qendrat më të rëndësishme turistike në vend – Ohri dhe Struga, të cilat shtrihen në brigjet e një prej liqeneve më të vjetër në Evropë dhe botë – Liqeni i Ohrit. Nga numri i përgjithshëm i vizitorëve që vijnë në vend çdo vit, madje 46.6% qëndrojnë në vendbanimet në rajonin e planifikimit Jugperëndimor. Kështu, mesatarisht, këtu bëhen rreth 1,300,000 qëndrime brenda natës çdo vit nga mysafirë vendas dhe të huaj, që është 65% e totalit të qëndrimit gjatë natës në vend.

Rajoni i Planifikimit Jugperëndimor i sheh perspektivat e tij për zhvillim të mëtejshëm në promovimin e turizmit klasik dhe zhvillimin e formave alternative, të tilla si dimri, shëndetësia, manastiri, banjë dhe agroturizmi. Duke pasur parasysh faktin që i gjithë rajoni nuk është i ndotur, ekziston një potencial i madh për prodhimin e ushqimit organik.