Përmirësimi i efikasitetit energjetik në objektet publike dhe zvogëlimi i ndotjes së ambientit jetësor në RPJP (2021/2022)

Qëllimet e projektit Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i efikasitetit energjetik i objekteve ekzistuese publike të rëndësisë rajonale dhe zvogëlimin e shpenzimeve vjetorepër ngrohje dhe
Прочитајте повеќе

Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE (2022/2023)

Qëllimet e proejektit Qëllimet e përgjithshme: Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i efikasitetit energjetik i objekteve ekzistuese publike të rëndësisë rajonale dhe zvogëlimin e shpenzimeve vjetorepër ngrohje dhe
Прочитајте повеќе

Përkrahja e zhvillimit ekonomik rajonal përmes turizmit, kulturës dhe veprimtarive tjera ekonomike (2021/2022)

Qëllimet e projektit Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i përjithshëm është përkrhaja e zhvillimit ekonomik rajonal përmes përmirësimit të veprimtarisë ekonomike dhe turistike, kulturës në rajonin planor Jugperëndimor dhe sektorëve tjerë
Прочитајте повеќе

Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe kontrollit energjetik për EE në objektet publike (2020)

Në kuadër të projektit “Përgatitja e dokumentacionit teknik dhe kontrollit energjetik për EE në objekte publike” u përgatitën 11 Raporte për kontroll energjetik dhe 12 projekte teknike me masa të
Прочитајте повеќе

Projekti: Përszhtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP (2018)

      Komuna e Strugës – Rikonstruktimi i pjesshëm dhe sanimi energjetik i objektit “8 Marsi” – vendosja e PVC dritareve dhe dyerve të reja – 145 copë, izolimi
Прочитајте повеќе

Projekti: Rikonstruktimi i rrjetit rrugor ekzistues dhe ndërtimi i atij të ri në RPJP (2019)

1.Kordinimi dhe menaxhimi i projektit (për Komunën e Qendër Zhupës, Mak.Brodit, Vevqanit dhe Ohrit); 2.Zgjedhja e konsultantit për specifikacion teknik dhe vlerësim të ofertave 3.Realizimi i dy furnizimeve publike; 4.Zgjedhja
Прочитајте повеќе

Projekti: Ndërtimi dhe rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore (2018)

      Komuna e Strugës – Rikonstruktimi i pjesërishëm dhe sanimi energjetiki objektit IPKF “8 Marsi – Flutura”  – vendosja e dritareve dhe dyerve të reja nga PVC –
Прочитајте повеќе

Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP – 2017

Qëllimet e projektitZvogëlimi i konsumit të energjisë elektrike dhe ngrohjes përmes ndërrimit të dritareve, izolimit të kulmeve dhe vendosjes së fasadës së jashtme termike është qëllimi kryesor i projektit që
Прочитајте повеќе

Preparation of documentation for establishing an integrated and financially self-sustainable waste management system in the Pelagonija, Southwest, Vardar and Skopje Region

Qëllimet e projektitGjatë vitit 2016 janë mbajtur tri punëtori konsultative me të gjitha palët e interesuara në rajon dhe janë bërë prezantime publike për Planin rajonal të menaxhimit të mbeturinave
Прочитајте повеќе