Furnizimi dhe montimi i toaleteve publike në RPJP

Qëllimet e projektit Përmirësimi i kushteve për akomodim të turistëve përmes vendosjes së pajisjeve moderne sanitere në zonat turistike të RPJP   Rezultatet e projektit -Furnizimi i 4 toaleteve publike;
Прочитајте повеќе

Vendosja e kontejnerëve nëntokësor në mjediset urbane – faza e II-të

Qëllimet e projektit Qëllimi kryesor i projektit është mbrojtja e ambientit jetësor në mjediset urbane në RPJP, përmes modernizimit të mënyrës së mbledhjes së mbeturinave inerte me kontejnerë nëntokësor dhe
Прочитајте повеќе

Android GIS aplikacion për atraksionet kulturore, natyrore dhe të tjera

Qëllimet e projektit Me qëllim të përmirësohen shërbimet, e veçanërisht informimi i turistëvë për atrakcionet kulturore dhe natyrore dhe atraksioneve të tjera në rajonin planor Jugperëndimor, përgjatë këtij projekti u
Прочитајте повеќе

Zhvillimi i kapaciteteve për sipërmarrje

Qëllimet e projektit Qendër biznesi për përkrahje dhe shërbime këshillë dhënëse për sektorin NVM në rajonin planor Jugperëndimor solli  një Program rajonal dhe një Plan aksionar për zhvillim dhe përkrahje
Прочитајте повеќе

Regjistri i i potencialeve për zhvillim të turizmit rural

Qëllimet: Regjistri i potencialeve për zhvillim të turizmit rural në rajonin planor Jugperëndimor përmban dy kategori kryesore të të dhënave: Baza ekzistuese statistikore lidhur me profilin turistik të komunave rurale
Прочитајте повеќе

Krijimi i rrjetit territorial për zhvillimin inkluziv rajonal

Qëllimi i projektit Në kornizat e projektit “Zgjidhje inovative për qasje më të mirë të shërbimeve në nivel lokal” u themelua Rrjeta për zhvillim inkluziv rajonal të rajonit planor Jugperëndimor.
Прочитајте повеќе

Plane urbanistike për vendet e banuara – fshatrat

Partnerë Komuna e Strugës, Debërcës dhe Qendër Zhupës Qëllimet e projektit Partnerë të projektit janë komuna e Strugës, Qendrës së Zhupës dhe Debërcës për të cilat përpunohen plane urbanistike për
Прочитајте повеќе

Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik dhe përdorimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë në RPJP

Përshkrimi i projektit Zvogëlimi i shpenzimeve të energjisë elektrike dhe asaj ngrohëse përmes zëvendësimit të dritareve, izolimit të çatisë dhe instalimit të sistemit solar për përgatitjen e ujit sanitar të
Прочитајте повеќе

GIS projekt për menaxhim me tokën ndërtimore

Qëllimet e projektit Qellimi kryesor i këtij projekti është rritja e investimeve të huaja dhe vendore në rajonin planor Jugpërendimor, përmes krijimit të bazave të të dhënave me lokacione dhe
Прочитајте повеќе