Zona: 35 km

Numri i banorëve: 2,433

Numri i vendbanimeve: 1

Prioritetet kryesore: Zhvillimi i turizmit, mbrojtja e mjedisit, zhvillimi i bujqësisë

www.vevcani.gov.mk

Zona: 145.67 km

Numri i banorëve: 19,542

Numri i vendbanimeve: 18

Lartësia 630-700 m

Prioritetet: Zhvillimi i turizmit, sistemi i kolektorëve dhe impianti i trajtimit të ujërave të ndotura.

www.dibra.gov.mk

Sipërfaqja: 389.93km²

Numri i banorëve: 55,749

Numri i vendbanimeve: 29

Prioritetet kryesore: Strategjia e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, Markimi i Ohrit si destinacion turistik, Ndërtimi dhe rindërtimi i infrastrukturës rrugore.

www.ohrid.gov.mk

Zona: 425.39kmk

Numri i banorëve: 5,507

Numri i vendbanimeve: 30

Prioritetet kryesore: Zhvillimi i infrastrukturës lokale dhe rrugore, Zhvillimi i prodhimit organik.

www.debrca.gov.mk

Zona: 49.14km

Numri i banorëve: 56,739

Numri i vendbanimeve: 7

Prioritetet kryesore: Peizazhi i qendrës së qytetit, Rindërtimi i rrugëve lokale, Sistemet e kanalizimit.

www.kicevo.gov.mk

Zona: 888.97km

Numri i banorëve: 7,141

Numri i vendbanimeve: 51

Prioritetet kryesore: Zhvillimi i turizmit, zhvillimi i industrisë së drurit, prodhimi i ushqimit të shëndetshëm, zhvillimi i infrastrukturës.

www.mbrod.gov.mk

Zona: 54.44km

Numri i banorëve: 4,545

Numri i vendbanimeve: 4

Prioritetet kryesore: Punë të reja, Ndihmë për ndërmarrjet e vogla, Zhvillimi ekonomik.

www.plasnica.gov.mk

Zona: 483kmk

Numri i banorëve: 63,376

Numri i vendbanimeve: 51

Prioritetet kryesore: Modernizimi i planit urban, Plani i zhvillimit të turizmit, Ndërtimi i bregut të liqenit.

www.struga.gov.mk

Zona: 107.21km

Numri i banorëve: 6,519

Numri i vendbanimeve: 23

Prioritetet kryesore: Promovimi i komunës si destinacion për turizmin, Shfrytëzimi i burimeve ujore, Zhvillimi i bagëtive.

www.merkezjupa.gov.mk