Површина: 35 км²

Број на жители: 2.433

Број на населени места: 1

Главни приоритети: Развој на туризмот, Заштита на животната средина, Развој на земјоделството

www.vevcani.gov.mk

Површина: 145,67 км²

Број на жители: 19.542

Број на населени места: 18

Надморска височина 630-700 м

Приоритети: Развој на туризмот, Колекторски ситем и Пречистителна станица.

www.dibra.gov.mk

Површина: 389,93km²

Број на жители: 55.749

Број на населени места: 29

Главни приоритети: Стратегија за управување со цврстиот отпад, Брендирање на Охрид како туристичка дестинација, Изградба и реконструкција на патната инфраструктура.

www.ohrid.gov.mk

Површина: 425,39km²

Број на жители: 5.507

Број на населени места: 30

Главни приоритети: Развој на локалната и патна инфраструктура, Развој на органско производство.

www.debrca.gov.mk

Површина: 49,14km²

Број на жители: 56.739

Број на населени места: 7

Главни приоритети: Уредување на центарот на градот, Реконструкција на локални патишта, Системи за фекална канализација.

www.kicevo.gov.mk

Површина: 888,97km²

Број на жители: 7.141

Број на населени места: 51

Главни приоритети: Развој на туризмот, Развој на дрвената индустрија, Произведување на здрава храна, Развој на инфраструктурата.

www.mbrod.gov.mk

Површина: 54,44km²

Број на жители: 4.545

Број на населени места: 4

Главни приоритети: Нови работни места, Помош за малите претпријатиа, Развој на економијата.

www.plasnica.gov.mk

Површина: 483km²

Број на жители: 63.376

Број на населени места: 51

Главни приоритети: Модернизација на урбаниот план, План за развој на туризмот, Изградба на брегот на езерото.

www.struga.gov.mk

Површина: 107,21km²

Број на жители: 6.519

Број на населени места: 23

Главни приоритети: Промоција на општината како дестинација за туризам, Искористување на водните ресурси, Развој на сточарството.

www.merkezjupa.gov.mk