Економски приоритети

МОДЕРНА РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА БАЗИРАНА ВРЗ ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЈА И ЗНАЕЊЕ

Приоритет 1.1 – Зголемување на конкурентноста на регионалната економија

 • Мерка 1.1.1 – Поврзување на научно-образовните и истражувачки институции во Регионот со бизнисот
 • Мерка 1.1.2 – Зголемување на капацитетите за иновација на претпријатијата од Регионот
 • Мерка 1.1.3 – Зголемување на капацитетите на заинтересираните страни за пристап до соодветните фондови на ниво на државата и ЕУ
 • Мерка 1.1.4 – Посебни погодности за инвеститори кои вложуваат во висока технологија, роботика и ИКТ
 • Мерка 1.1.5 – Брендирање на Регионот и неговите носечки производи

Приоритет 1.2 – Привлекување инвестиции во Регионот

 • Мерка 1.2.1 – Мапирање на потенцијалите на Регионот за инвестирање
 • Мерка 1.2.2 – Промоција на економските потенцијали на Регионот

Приоритет 1.3 – Јакнење на секторот на малите и средни претпријатија во Регионот

 • Мерка 1.3.1 – Јакнење на менаџерските капацитети на постојните и потенцијалните претприемачи од малиот бизнис
 • Мерка 1.3.2 – Поддршка на старт-ап биѕниси
 • Мерка 1.3.3 -Искористеност на програми за финансирање на МСП секторот
 • Мерка 1.3.4 – Олеснување на работењето на традиционалните занаетчии
 • Мерка 1.3.5 – Поддршка за здружен настан на фирмите

Приоритет 1.4 – Одржливост на земјоделството и руралниот развој

 • Мерка 1.4.1 – Подобрување на квалитетот и понудата на земјоделските производи
 • Мерка 1.4.2 – Создавање услови за рурален развој

Приоритет 1.5 – Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот

 • Мерка 1.5.1 – Изградба, реконструкција и модернизација на собраќајната мрежа
 • Мерка 1.5.2 – Примена на информатичко – комуникациски технологии

Образование, социјална и здравствена заштита

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГОДЕНО НА ПОТРЕБИТЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ, ЕФИКАСНА СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕГИОНОТ И СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА МИГРАЦИЈАТА

Приоритет 2.1 – Квалитетно образование, прилагодено на потребите на бизнисот, структурирањето на CCO, според барањата на пазарот на трудот

 • Мерка 2.1.1 – Промоција на предностите на стручно средно/ високо образование
 • Мерка 2.1.2 – Создавање услови за отварање паралелки за стручно образование и на високообразовни институции согласно потребите на пазарот на трудот низ целиот Регион
 • Мерка 2.1.3 – Промовирање на успешни бизнисмени кои завршиле средни стручни училишта и факултети

Приоритет 2.2 – Спречување на одливот на стручниот кадар од терцијарни дејности преку поттикнување поголема родова рамноправност и можност за вклучување во пазарот на трудот на граѓани од ранливите категории

 • Мерка 2.2.1 – Промоција и поддршка на иницијативи за создавање подобри услови за работа и напредок во мали и рурални средини
 • Мерка 2.2.2 – Вклучување на локалниот образован и експертски кадар во планирање и креирање на развојните перспективи во својот Регион и својата средина
 • Мерка 2.2.3 – Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување на пазарот на трудот на жената и претставниците од ранливите категории

Приоритет 2.3 – Подобрување на опфатеноста на семејствата со потреби од социјални програми, поголема опфатеност на деца од предучилишна возраст од рурални средини во градинки, како и усогласување на програмите за заштита на стари лица

 • Мерка 2.3.1 – Зголемен опфат на семејства и поединци кои имаат потреба од социјална заштита
 • Мерка 2.3.2 – Подобрување на опфатеноста на децата од предучилишна возраст во детските градинки, особено во руралните средини
 • Мерка 2.3.3 – Прилагодување на програмите за заштита на стари и изнемоштени лица  во Регионот и развој на мрежа за здравстена заштита согласно демографските карактеристики на Регионот

Туризам и култура

РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ПОВРЗАН СО ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Приоритет 3.1 – Пазвој на инфраструктурата и подобрување на уреденоста на природните и културните атракции во функција на туризмот

 • Мерка 3.1.1 – Изготвување на урбанистичко-планска документација
 • Мерка 3.1.2 – Изработка на планинарски патеки и нивно вмрежување со останатите региони
 • Мерка 3.1.3 – Обезбедување на инфраструктура до атракциите и нивно опремување
 • Мерка 3.1.4 – Обезбедување информации, сигнализација и визуализација на туристичките атракции
 • Мерка 3.1.5 – Ревитализација на стари куќи и изградба на објекти во рурални средини за сместувачки капацитети, угостителски објекти и стопански објекти поврзани со етнографско наследство
 • Мерка 3.1.6 – Изградба и ревитализација на планинарски домови во Регионот

Приоритет 3.2 – Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот со цел порамномерна дистрибуција на туристичкиот промет во рамките на Регионот

 • Мерка 3.2.1 – Креирање на систем на туристичко организирање во Регионот
 • Мерка 3.2.2 – Организирање на систем на обуки за подигање на компетенциите на вклучените субјекти во туризмо
 • Мерка 3.2.3 – Подобрување на работата на кластерите и другите видови на здружување
 • Мерка 3.2.4 – Воведување систем за евиденција на туристи
 • Мерка 3.2.5 – Создавање клима за јавно – приватно партнерство
 • Мерка 3.2.6 – Развивање систем за менаџирање на клучните туристички дестинации и атракции

Приоритет 3.3 – Креирање на регионална туристичка понуда, со цел разбивање на сезонскиот карактер на туризмот и рамномерно користење на капацитетите во текот на целата година

 • Мерка 3.3.1 – Ажурирање на туристичките мапи
 • Мерка 3.3.2 – Брендирање на Регионот за туризам
 • Мерка 3.3.3 – Формирање на заеднички туристички програми/производи од руралниот, планинскиот, бањскиот и спелеолошкиот туризам со културниот туризам и поддршка на туристичките агенции за промовирање на Регионот
 • Мерка 3.3.4 – Развој на гастрономска понуда и нејзина промоција како и дел од културата во Регионот
 • Мерка 3.3.5 – Развој на производи од културниот туризам во руралните средини
 • Мерка 3.3.6 – Зголемување на конкурентноста на Регионот
 • Мерка 3.3.7 – Промоција на туристичките вредности од вонсезонски карактер

Животна средина

ЗАЧУВУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Приоритет 4.1 – Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура

 • Мерка 4.1.1 – Реконструкција на постојните и изградба на нови системи за водоснабдување
 • Мерка 4.1.2 – Воведување на интегриран систем за управување со цврстиот отпад
 • Мерка 4.1.3 – Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици

Приоритет 4.2 – Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата

 • Мерка 4.2.1 – Заштита на биодиверзитетот
 • Мерка 4.2.2 – Квалитет на воздух
 • Мерка 4.2.3 – Заштита на водата и почвата