Skip to content

Menaxhimi i integruar me mbeturinat inerte

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Duke përfshirë qershorin e vitit 2013, Këshillat e të gjithë komunave të rajonit planor Jugperëndimor, morrën Vendime për dhënie pëlqim për arritjen e marrëveshjes për bashkëpunim për themelimin e Këshillit rajonal për menaxhim me mbeturina. Marrëveshja e nënshkruar, bashkë me Vendimet për zgjedhje të organeve të këshillit rajonal, u dërguan deri te Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor për procesim të mëtejmë të aplikacionit e lidhur me financimin e sistemit për emnaxhim të integruar me mbeturinat inerte në rajonin planor Jugperëndimor.

Përkatësisht, rajoni planor Jugperëndimor veçse është përfshirë në IPA programin, dhe deklarimi i MAJPH me kërkesë të RPJP është pozitiv. Përveç kësaj, që është marrë përgjgije pozitive nga Delegacioni i BE-së se propozim projekti i dorëzuar është pranuar, por i njëjti zgjerohet edhe me, përveç Planit rajonal dhe Vlerësimit të ndikimit mbi ambientin jetësor, do të përgatiten edhe Studime fizibiliteti, Studime financiare dhe dokumentacion tenderik i kompletuar për të gjithë sistemin për menaxhim të integruar (deponi rajonale me transfer stacione) në rajonin planor Jugperëndimor.

Rezultatet e projektit

-Nëntë takime me përfaqësues të NJVL;

-Vendime të marra nga ana e NJVL për nënshkrimin e Marrëveshjes;

-Marrëveshje e nënshkruar për Këshillin rajonal;

-U përzgjodhën organet drejtuese.

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram