Skip to content

Projekti: Përgatitja e dokumentacionit teknik për rrugë lokale dhe rajonale (2019)

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Në kuadër të këtij projekti janë realizuar këto dokumentacione teknike për infrastrukturë rrugore në RPJP:

  1. Projekt themelor, revizion dhe elaborate gjeodezike për azhurnimin e bazave për rikonstruktimin e objekteve lineare – rrugë lokale “Ura e Shopit- shtëpia e shëndetit”- Komuna e Vevqanit
  2. Projekt për infrastrukturë, revizion, projekt themelor, elaborate gjeodezike për azhurnimin e bazave, elaborate gjeodezike për të dhënat numerike dhe elaborate për ambient jetësor për ndërtimin e infrastrukturës lineare për objekt – rrugica lokale në f.Banjishtë, Komuna e Dibrës;
  3. Projekt themelor, revizion, elaborate gjeodezike për azhurnimin e bazave dhe elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për ndërtimin e objekteve lineare – rruga e planifikuar 1 dhe rruga e planifikuar 2 në bllokun 3, lokaliteti “A” sipas PDU në Komunën e Dibrës;
  4. Projekt themelor, revizion dhe elaborate gjeodezike për azhurnimin e bazave për rikonstruktimin e objekteve lineare – rrugica 1 dhe 2 në f.Volinë, Komuna e Debërcës;
  5. Projekti për infrastrukturë, revizioni i projektit të infrastrukturës, projekti themelor, revizioni i projektit themelor, elaborate gjeodezike për azhurnimin e bazave, elaborate gjeodezike për të dhënat numerike dhe elaborate për ambient jetësor dhe ndërtimi i objektit infrastrukturor linear – rrugë lokale prej te kryqëzimi për në f.Ramne deri te Kisha Shën Atanasija, Komuna e Ohrit;
  6. Projekt themelor dhe revizion, laborate gjeodezike për azhurnimin e bazave dhe elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për ndërtimin e rrugës “Turistike” pjesa 1, prej te kryqëzimi me rrugën “JNA” në lagjen “Vreshtat e liqenit” në kufijtë e PDU, Komuna e Strugës
  7. Projekti për infrastrukturë, revizioni i projektit, projekti themelor, revizioni i projektit themelor, elaborati gjeodezik për azhurnimin e bazave, elaborat gjeodezik për të dhënat numerike dhe elaborat për ambient jetësor për rrugicën 2 për ndërtimin e rrugës

Raporti përfundimtar i projektit

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram