Skip to content

Selektimi i mbeturinave dhe furnizimi i kontejnerëve për të gjitha komunat e rajonit planor Jugperëndimor

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet kryesore të projektit janë rritja e vetëdijes publike për selektimin e mbeturinave nga plastika dhe të letra dhe nxitja e fazës së parë për menaxhim të integruar të mbeturinave inerte në rajonin planor Jugperëndimor.

Të gjitha 13 komunat (Strugë, Ohër, Vevçan, Debërcë, Drugovë, Dibër, Qendër Zhupë, Kërçovë, Pllasnicë, Vraneshticë, Makedonski Brod, Osllomej dhe Zajaz) në kornizat e rajonit planor Jugperëndimor janë partnerë në realizimin e projektit dhe ndërmarrjet komunale publike të të 13 Komunave. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitet 2010 dhe 2011.

Rezultatet

  • U krye përcaktimi i lokacioneve për vendosjen e kontejnerëve në të 13-të komunat
  • U donuan 402 kontejnerë në të gjitha 13 komunat nga rajoni me qëllim të fillohet proçesi i selektimit të mbeturinave
  • U krye një kampanjë mediatike për selektimin e mbeturinave me përpunimin e fletëpalosjeve dhe u emitua TV spoti

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram