Skip to content

Strategjia rajonale për inovacione

Statusi i projektit

Data e fillimit

Data e realizimit

LLOJI I FINANCIMIT

BUXHETI (MKD)

Qëllimet e projektit

Strategjinë e përgatiti një ekip ekspertësh me qëllim që të nxitet dhe të rritet inovativitetinë Rajon. Fokusi kryesor është i orientuar kah rritja e konkurrencës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, në drejtim të ndërtimit të ekonomisë bazuar në njohuri. Theks i është kushtuar edhe përforcimit të lidhjeve dhe bashkëpunimit mes qendrave kërkimore, biznesit, administratës dhe sektorit joqeveritar. Në kuadër të Strategjisë është përgatitur edhe Plani aksionar tre vjeçar për periudhën 2017-2020 në të cilin janë përcaktuar projekte konkrete. 

Strategjia është e përgatitur si pjesë e projektit “Zgjërimi i funksioneve të Qendrave për zhvillim të rajoneve planore në drejtim të realizimit të aktiviteteve.shërbimeve për përkrahje të sektorit privat”, e përkrahur financiarisht nga Ministria për vetëqeverisje lokale dhe GIZ LEIVV+ Programit.

 

Rezultatet

-U analizuan 13 dokumente strategjike

-U organizuan 2 takime konsultative me 45 përfaqësues nga palët e interesuara

-U realizuan 3 vizita konsultative në komunat

-U dërguan 300 pyetësor, 36 pyetësor të plotësuar dhe të analizuar

-U përgatit Strategjia rajonale për inovacione

-U përgatit Plani aksionar 

Galeri

Komunat e Parkut: 
Dokumentacioni 

Ndani këtë projekt

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram