Skip to content

SHPALLJE Për pranimin e një punëtori në kohë të caktuar (11 muaj)

DATA

January 21, 2022

Kategoritë

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (tekst i pastruar “Gz.zyrtare e RM” nr.167/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe 110/19), neni 7 paragrafi 1 alineja 4 dhe 5 dhe neni 8 paragrafi 2 nga Vendimi për themelimin e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, dhe ne pajtueshmëri me Projektin “Zhvillim të barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e II nga projekti”, Drejtori i qendrës, e shpalli

 

 THIRRJE

 

Për pranim të një punëtori me afat të caktuar kohor (11 muaj)

 

Për pozicionin e punës si në vijim:

 • Koordinator rajonal për Biznes qendrën në kuadër të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor – 1 (një) përmbarues

Përveç kushteve të përgjithshme për punësim të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidati duhet ti plotësoj dhe këto kushte të veçanta:

 • Shkalla VII / B ose më së pakti 240 kredite sipas  EKTS – Fakultet nga drejtimi shoqëror ose shkencat natyrore
 • Me ose pa eksperiencë pune
 • Njohuri aktive të gjuhës angleze
 • Njohuri në punë me kompjuter
 • Njohuri për zhvillimin rajonal dhe sistemin e vetëqeverisjes lokale
 • Njohuri të dispozitave dhe akteve ligjore, nën akteve dhe rregullativat relevante për planifikim të Qeveris, implementimi dhe evoluimi i Programit për zhvillim dhe mbështetje të sektorit privat
 • Eksperiencë në përgatitjen, koordinimin dhe implementimin e projekteve
 • Komunikimi, analitik dhe kreativitet.

 

Punëtori do të punojë në realizimin e aktiviteteve të projektit në kuadër të Biznes Qendrës Rajonale të lidhura me Projektin  “Zhvillim të barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e II nga projekt”

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Dëshmi për mbarimin e arsim të lartë adekuat
 • Biografi (CV)
 • Letër motivuese
 • Kopje të dokumenteve që dëshmon eksperiencën në punë
 • Kopje të dokumenteve që dëshmon eksperiencën në projekte
 • Kopje të certifikatave të cilat dëshmojnë njohurit të caktuara për kushtet e veçanta

 

Thirrja është e hapur 5 (pesë) ditë punë nga dita e publikimit në shtypin ditor, dhe fillon të rrjedhë ditën tjetër që është ditë pune nga dita e publikimit.

Me kandidatët e përzgjedhur  të cilët i plotësojnë kushtet do të realizohet intervistë.

Punëdhënësi do të bëj zgjedhjen në afate prej 15 ditë pune pas kalimit të afatit për paraqitje.

 

Orë pune gjatë javës: 40 orë, Orari i punës nga 08:00 deri 16:00; Ditë pune: nga e hëna deri të premten

Rroga bazë neto: 22.443 denar

Kontakt telefoni: 046 701 005

Paraqitjen për punësim bashkë me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet deri tek: Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, rr. Vlado Maledski Tale nr.1/5, KP 27, 6330 Strugë.

Dokumentet që janë dorëzuar jashtë afatit dhe të pakompletuarat nuk do të shikohen.

Qendra për zhvillim e rajonit planor Jugperëndimor

Ndani:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy