Skip to content

Category: Reklama

Konkurs publik

Fondi për inovacion dhe zhvillim teknologjik më datë 9.6.2022, shpall konkurs publik për paraqitjen e propozim-projekteve për financim nën instrumentin për mbështetje “Grante të bashkëfinancuara për shoqëritë tregtarë të sapothemeluara
Прочитајте повеќе

Thirrje publike – „Startup 4“

Sot fillon thirrja publike për Kofinancimin e granteve për kompanitë e reja tregtare “Startup 4”. Qëllimi i thirrjes është të nxitet zhvillimi i inovacionit tek kompanitë e reja tregtare. Buxheti
Прочитајте повеќе

SHPALLJE Për pranimin e një punëtori në kohë të caktuar (11 muaj)

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (tekst i pastruar “Gz.zyrtare e RM” nr.167/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe 110/19), neni 7 paragrafi 1 alineja
Прочитајте повеќе

Thirrje për projekte për bashkëpunim ndërkomunal

UNDP në bashkëpunim me Byronë për Zhvillimin Rajonal shpall thirrje për dorëzimin e aplikimeve për grante, në suazat e projektit “Post-KOVID: komunat si shtytëse për zhvillimin e qëndrueshëm”. Për nevojat e
Прочитајте повеќе