Skip to content

Category: Тековни проекти

Подобрена енергетска ефикасност во ЈЗПР и искористување на ОИЕ (2022/2023)

Цели на проектот Општа цел Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност на постоечки јавни општински објекти од регионално значење и намалување на годишните трошоци за
Прочитајте повеќе

Развој на руралниот туризам и другите комплементарни дејности во ЈЗПР (2022/2023)

Цели на проектот Општа цел: Основната проектна цел е поддршка на регионалниот економски развој преку подобрување на туристичката економска дејност и другите сектори на локалната/регионалната економија преку изведба на клучни
Прочитајте повеќе

Јакнење на капацитетите на ЈКП преку набавка на опрема (2022/2023)

Цели на проектот Општа цел: Основна цел на проектот е подобрување на капацитетите на јавните комунални претпријатија во Југозападниот плански регион преку набавка на опрема.  Спроведувањето  на проектните компоненти ќе
Прочитајте повеќе

Изведба на ЕЕ објекти и искористување на ОИЕ во јавните објекти (2020)

Цели на проектот Општа цел: Проектот ќе придонесе во заштитата на животната средина и во подобрување на условите за одржлив развој во општините од Југозападниот регион. Специфични цели: -Намалување на
Прочитајте повеќе