Skip to content

Category: Реализирани проекти

Подобрена енергетска ефикасност во јавните објекти и намалување на загадувањето на животната средина во ЈЗПР (2021/2022)

Цели на проектот Општа цел: Основна цел (проектна намера) на проектот е подобрување на енергетската ефикасност на постоечки јавни општински објекти од регионално значење и намалување на годишните трошоци за
Прочитајте повеќе

Поддршка на регионалниот економски развој преку туризмот, културата и другите економски дејности (2021/2022)

Цели на проектот Општа цел: Основната проектна цел е поддршка на регионалниот економски развој преку подобрување на туристичката економска дејност, културата во Југозападниот плански регион и другите сектори на локалната/регионалната
Прочитајте повеќе

Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти (2020)

Во рамки на проектот „ Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти„ се изработија 11 Извештаји за енергетска контрола и 12 технички проекти со енергетски
Прочитајте повеќе

Проект: Подготовка на техничка докумнетација за локални и регионални патишта (2019)

Во рамки на овој проект се реализирани следниве технички документациi за патната инфраструктура во ЈЗПР: Основен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирна подлога за реконстркуција на линиски објекти –
Прочитајте повеќе

Проект: Изведба на ЕЕ објекти (2019)

Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“– Струга – замена на стара дотраена столарија (прозорци иврати)- 2 врати и 35 прозорци; прозорски солбанци и
Прочитајте повеќе

Проект: Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР (2019)

1. Координирање и менаџирање на проектот (за Општина Центар Жупа, М.Брод, Вевчани и Охрид) 2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите 3. Спроведени две тендерски постапки
Прочитајте повеќе

Андроид ГИС апликација за културните, природните и другите атракции

Цели на проектот Со цел да се подобрат услугите, а особено информаирањето на туристите за културните, природните и другите атракции во Југозападниот плански регион, низ овој проект е развиена Андроид
Прочитајте повеќе

Развивање на капацитети за претприемништво

Цели на проектот Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за МСП секторот во Југозападниот плански регион изработи Регионална Програма и Акциски план за развој и поддршка на бизнис заедницата.
Прочитајте повеќе

Регионална стратегија за иновации

Цели на проектот Стратегијата ја изработи експертски тим со цел да се поттикне и зголеми иновативноста во Регионот. Кључниот фокус е насочен кон зголемување на конкурентноста на локалните и регионалните
Прочитајте повеќе

Проект: Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР (2018)

Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми Март – Пепрутка“ – поставување на нови ПВЦ прозори и врати – 145 парчиња, изолација на тавани
Прочитајте повеќе