Skip to content

Category: Реализирани проекти

Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти

Во рамки на проектот „ Изработка на техничка документација и енергетска контрола за ЕЕ на јавни објекти„ се изработија 11 Извештаји за енергетска контрола и 12 технички проекти со енергетски
Прочитајте повеќе

Проект: Подготовка на техничка докумнетација за локални и регионални патишта (2019)

Во рамки на овој проект се реализирани следниве технички документациi за патната инфраструктура во ЈЗПР: Основен проект, ревизија и геодетски елаборат за ажурирна подлога за реконстркуција на линиски објекти –
Прочитајте повеќе

Проект: Изведба на ЕЕ објекти (2019)

Општина Струга – Изведба на работи за реконструкција на објект ЈОУДГ „8-ми Март“– Струга – замена на стара дотраена столарија (прозорци иврати)- 2 врати и 35 прозорци; прозорски солбанци и
Прочитајте повеќе

Проект: Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР (2019)

1. Координирање и менаџирање на проектот (за Општина Центар Жупа, М.Брод, Вевчани и Охрид) 2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите 3. Спроведени две тендерски постапки
Прочитајте повеќе

Набавка и поставување на јавни тоалети во ЈЗПР

Цели на проектот Подобрување на условите за престој на туристите преку поставување модерна санитарна опрема во туристичките центри во ЈЗПР Резултати од проектот – Набавка на 4 јавни тоалети; –
Прочитајте повеќе

Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР- 2017

Цели на проектот Намалувањето на потрошувачката на електрична и топлинска енергија преку замена на прозори, изолација на кров и поставување на надворешна термо фасада е основната цел на проектот реализиран
Прочитајте повеќе

Изработка на документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски Регион

Цели на проектот Во текот на 2016 година одржани се три консултативни работилници со сите засегнати страни од Регионот, а извршени се и јавни презентации на Регионалниот план за управување
Прочитајте повеќе

Поставување на подземни контејнери во урбаните средини – втора фаза

Цели на проектот Основната цел на проектот е заштита на животната средина во урбаните средини во ЈЗПР, преку модернизација на начинот на собирање на цврстиот отпад со подземни контејнери и
Прочитајте повеќе

Андроид ГИС апликација за културните, природните и другите атракции

Цели на проектот Со цел да се подобрат услугите, а особено информаирањето на туристите за културните, природните и другите атракции во Југозападниот плански регион, низ овој проект е развиена Андроид
Прочитајте повеќе

Изведба на енергетски ефикасни објекти-училишта и градинки

Цели на проектот Основната цел на проектот е намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија преку замена на прозори, врати, изолација на подови, кровови и ѕидови и поставување на
Прочитајте повеќе